browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Padmaja Phenani

मनाचा गोडवा

स्मृतिगंध.. मुंबई म्हटली कि गर्दी, आवाज, आणि जीवघेणा गोंधळ . माणसांच्या गर्दीतला आपणही एक भाग असतो. अशा माणसांच्या गर्दीत माणूस सापडणे कठीण!. बाजार फुलांचा आहे तरी सुगंध सापडत नाही. कारण माणसाची कुत्रीमता आता कुत्रिम फुलांपर्यंत आली आहे. अशा कुत्रिम जगात कुठेतरी एका कोपऱ्यात आपुलकी जपणारे,नातं जोडणारे, मनाचा साधेपणा ठेवणारे, जिव्हाळ्याची वाटावीत अशी माणसे बघितली कि … Continue reading »

Categories: Marathi, Marathi Articles | Tags: , | Comments Off on मनाचा गोडवा
Powered by Aaliya Enterprise