browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: संताना अभिप्रेत असलेली नीती

संताना अभिप्रेत असलेली नीती…

एकंदरीत असाच अर्थ काढावा लागेल की आपले जीवन जगत असतांना, पहिल्यांदा दुस-याच्या जीवनाचा विचार करुन, त्या प्रमाणे वागणे यालाच नीतीमत्ता म्हणता येईल. अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णला प्रश्न केला की मी माझ्या भाऊ, गुरु, नातवंड, वडिलधा-या मंडळीना मारुन, राज्यभोग केला तर ते एक प्रकारचे पापच आहे. पण श्रीकृष्णाने त्याचा हा मोहरुपी क्षण जावा म्हणून गीता सांगितली. त्याला … Continue reading »

Categories: Marathi, Marathi Articles | Tags: , | Comments Off on संताना अभिप्रेत असलेली नीती…

नीती म्हणजे काय ॽ …..

नीतीचा विचार करतांना असे म्हणावे लागेल की स्वतःच जीवन जगत असतांना, इतरांनाही सामावून घेऊन मग त्यात प्राणीमात्र, वनस्पती, सर्व जीवसृष्टी आली, सहचार्याच्या भावाने, विवेकबुध्दीने वागणे, योग्य कृत्य करणे म्हणजे नीती म्हणता येईल. नीती एकाच प्रकारची नाही.

Categories: Marathi, Marathi Articles | Tags: , , | Comments Off on नीती म्हणजे काय ॽ …..
Powered by Aaliya Enterprise