browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: माऊलीच्या चरणी

टीकेसाठी ‘श्रीमद्भभगवतगीतेचीच निवड का ?…

माऊलीच्या चरणी… तत्कालिन समाजात माजलेली आचारसंहिता, त्यातून निर्मान झालेली सार्वत्रिक अधःपतन आणि पर्यायाने होणारा धर्मनाश या फे-यात सापडलेल्या समाजाला सोडविण्यासाठी “अद्वयानंद वैभव सप्रभव प्राप्त झालेल्या” निवृत्तिनाथांच्या आज्ञेने व त्यांच्या कृपेच्या सार्मथ्याच्या जोरावर ज्ञानदेव ‘गीतार्थ’ सांगण्यास प्रवृत्त झाले. कर्म, अकर्म, धर्म अधर्म, या द्वंदांत सापडलेल्या, मोहरूपी सर्पाने अर्जुनाला दंश केलेला पाहुन कृपाकटाकशाने त्या दंशाचा परिणाम दूर … Continue reading »

Categories: Marathi, Marathi Articles | Tags: , | Comments Off on टीकेसाठी ‘श्रीमद्भभगवतगीतेचीच निवड का ?…
Powered by Aaliya Enterprise