browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: ज्ञानेश्वरीचे प्रयोजन

ज्ञानेश्वरीचे प्रयोजन…

ज्ञानदेव गीतेवर टिका करण्यास का प्रवृत्त झाले व असा प्रश्न उपस्थित करून त्याची यथा संभव उत्तरे देण्याचा प्रयत्न अनेक विचारवंतांनी केला आहे. “शांभव अद्वयांनद वैभव देऊन कलीकडून गिळल्या जाणा-या जीवांना मुक्त कर” अशी आज्ञा गहिनीनाथांनी निवृत्तिनाथांना केली. तेव्हा कलीने ग्रासलेल्यावर निवृत्तिनाथरुप कृपाळू मेघाने जी शांतरसाची वृष्टी केली तोच हा आपला ग्रंथ असे ज्ञानदेवाने सांगितले आहे.

Categories: Marathi, Marathi Articles | Tags: , | Comments Off on ज्ञानेश्वरीचे प्रयोजन…
Powered by Aaliya Enterprise