browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

नीती म्हणजे काय ॽ …..

Posted by on August 1, 2011

नीतीचा विचार करतांना असे म्हणावे लागेल की स्वतःच जीवन जगत असतांना, इतरांनाही सामावून घेऊन मग त्यात प्राणीमात्र, वनस्पती, सर्व जीवसृष्टी आली, सहचार्याच्या भावाने, विवेकबुध्दीने वागणे, योग्य कृत्य करणे म्हणजे नीती म्हणता येईल. नीती एकाच प्रकारची नाही.

वैयक्तिक नीती, कौटुंबिक नीती, सामाजिक नीती, राजकिय नीती, राष्ट्रीय नीती, सांप्रदायिक नीती अशा अनेक प्रकारच्या नीती आहे. यात संताना अभिप्रेत असलेली नीती अत्यंत महत्त्वाची आहे..

संताना अभिप्रेत असलेली नीती..

आपल्या येथे झालेल्या संतानी नीतीमत्तेवर भर दिला आहे. संत एकनाथ, संत रामदास, संत तुकाराम, संत गाडगेबाबा अशा अनेक संतानी नैतिकतेवर आपले विचार व्यक्त केले आहे. जसे रामदासांनी अध्यात्माबरोबर गृहस्थाश्रम कसा असावा याच्यावर भर दिला आहे. संत गाडगेबाबांनी सामाजिक सुधारणेवर अधिक भर देऊन, ईश्वर माणसात बघुन, मानव सेवा हिच ईश्वर सेवा असा विचार सर्वांना देऊन, आपल्याला सामाजिक कर्तव्यांची जाणीव करून दिली. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज हे प्रखर राष्ट्रप्रेमी होते. ईश्वर चिंतना बरोबर राष्ट्र कसे महत्त्वाचे आहे हे त्यांनी सर्वांना पटवून सांगितले. तुकाराम महाराजांनी तर आपल्या अतिशय सरळ, सोप्या भाषेतून नीती विचार सांगितले. त्यांनी समाजातील अंधश्रध्देवर प्रखर टीका करित भगवंताचे नामस्मरण केले. तसेच माणसां- माणसांचे नव्हे तर प्राणी- वनस्पती, पशुपक्षीं विषयी आपले काय कर्तव्ये असावित ते त्यांच्या अभंगावरुन दिसून येते

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे । पक्षी ही सुस्वरे आळविती ।”[क्रमशः]

Comments are closed.

Powered by Aaliya Enterprise